2018-10-09

Majątek

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi wg stanu na dzień 01 stycznia 2018r. przedstawia się następująco:

 

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym: 8 691 336,61 zł.

I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym: 8 691 336,61 zł.

I.1.1. Środki trwałe: 7 044 719,19 zł.
I.1.2. Inwestycje rozpoczęte: 1 646 617,42 zł.

I.2. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.
I.3. Należności długoterminowe: 0,00 zł.

II. Majątek obrotowy wynosi w tym: 83 820,36 zł.

II.1. Zapasy: 81 757,00 zł.
II.2. Należności krótkoterminowe: 0,00 zł.
II.3. Środki pieniężne:2 063,36 zł.

III. Budżet 2018r. w tym: 4 911 730,00 zł.

 

III.1. wynagrodzenia i pochodne: 2 749 730,00 zł.
III.2. świadczenia: 156 500,00 zł.
III.3. wydatki rzeczowe: 705 500,00 zł.
III.4. wydatki majątkowe : 1 300 000,00 zł.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się