2018-03-01

Skargi, wnioski i petycje

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków:

każdy poniedziałek miesiąca / w przypadku święta – kolejny dzień roboczy/, w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 15.30 do 16.30
Podczas przebywania w Komendzie Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów – jeśli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 19
 • osobiście w sekretariacie KP PSP w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 19 w godz. 7.30-15.30
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
 • faxem na nr (87) 615 61 10
 • ustnie do protokołu – osoby upoważnione, tj. pracownicy komórek organizacyjnych komendy mogą również przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków w ww. godzinach urzędowania komendy o ile Komendant lub Zastępca Komendanta, z uwagi na realizację zadań służbowych, nie mogą przyjąć interesanta. Strażak pełniący służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Gołdapi (SKKP) może przyjąć interesanta w sprawie skarg i wniosków po godzinach urzędowania komendy tj. w godzinach od 15:30 do 16:30.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Tryb rozpatrywania:

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity –
  Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

Składanie petycji

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji  przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KG PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KG PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 1. Listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GOŁDAPI, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap.
 2. Doręczyć osobiście – do sekretariatu KP PSP w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, w godzinach 07.30-15.30.
 3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl, z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się